Bahasa Menunjukkan Bangsa

Bangga Jadi Urang Sunda

Bangga Jadi Urang Sunda

Sateuacana simkuring neda agung cukup lumur, jembar pangapunten margi simkuring kumawantun ngajengkeun tema anu panginten saleserna mah sanes ambahan simkuring. Sanes maksad mapatahena ngojay ka meri, mung dumeh simkuring teh urang Sunda, ngagaduhan budak anu lahir tur hirup di jaman kiwari. Seratan ieu sanes bade mamerkeun katiasa kana Sunda, tetebiheun kana Sunda anu leres mah, kadang kawis simkuring pribadi oge seueur kacaletot dina nyanggem nganggo basa Sunda teh. Ieu mah dumeh simkuring ngaraos prihatin tur hariwang ningal generasi anom ayeuna jiga nu gengsi,isin upami nganggo basa Sunda ku batur teh, asa teu gaya.

Kaleresan simkuring teh guru, sanes guru basa Sunda Simkuring ngaraos hareugeueun wireh seueur barudak ayeuna sigana teu aya peraosan bangga sakedik oge ngagaduhan basa nu sakitu sugihna ku tata titi, duduga peryoga. Simkuring sering nguping barudak garunem catur sareng papadana, mung….edas, basana teh ari sanggem simkuring tea mah mani ‘advance’ tingkatanna teh Sabangsaning sato kalaluar, basa nu sakedahna teu kaluar ti budak sakola mani murudul, tapi maranehna teh teu kireum-kireum. Sakitu diajak gunem catur ku basa nu teu pantes teh, aya ku nembalan! Padahal baturna teh nyebut monyet, anjing,goblog, sia, nyaneh, aing, jeung sajabana, tapi hebatna budak urang mah teu asa dihina! Dianggapna eta teh basa gaul. Duuuuh…..!! Padahal, saur almarhum pun aki tea mah “basa mah teu meuli”. Cik matak naon upami gunem catur ku basa nu hade, nu merenah?

Salian ti kitu, barudak ayeuna mah asa leuwih gaya upami gunem catur (nu saur almarhum pun bapa mah) ‘mamalayuan’, bari malayu na teh teu uni. Maranehna asa leuwih gaya ‘babatawian’ nu nganggo ‘elu’, ‘gue’ tea geuningan. Hadeueuh, simkuring bati gogodeg tur ngurut dada we ningal paripolah budak teh, kumaha nasibna basa Sunda ka payun?

Padahal basa Sunda teh basa anu kalintang sugihna, pinuh ku undak usuk, tata titi. Tapi nyatana eta pisan nu janten alesan barudak ngaraos hoream ngagunakeunana. Pajar teh, “basa Sunda mah hese”, “basa Sunda mah basa feodal”.

Simkuring ngaraos miris ningal kanyataan sapertos kieu. Lamun sanes ku urang Sunda sorangan, rek saha nu ngamumule basa Sunda? Kumaha mun basa Sunda taya dikieuna deui sababaraha taun kapayun? Urang Sunda rek ngaku urang mana? Rek ngaku urang Indonesia? Indonesia teh lega! Unggal daerah mibanda basa masing-masing. Ehm, tada teuing sedihna

Kumargi kitu, simkuring ngageuri ka para sepuh urang Sunda, khususna wargi-wargi di Kuningan (kumargi abdi oge urang Kuningan ), hayu urang ngamumule basa Sunda ku cara gunakeun basa Sunda nu merenah. Urang kawitan ti urang sorangan. Tos kitu hayu, urang wurukan barudak urang nganggo basa Sunda nu merenah, nu matak ngajantenkeun maranehna silih ajenan ka sasama boh ka nu saluhureun boh sahandapeun tur ajrih ka sepuh. Ulah diantep upami budak urang nganggo basa Sunda nu ‘advance’ teh, geura geuingkeun, pasihan terang nu kumaha nu sakedahna.

Lamun sanes urang Sunda nu ngamumule bade ku saha? Lamun teu dikawitan ku urang, bade ngandelkeun saha?

Mugia seratan ieu aya mangpaatna, hususna ka simkuring pribadi sareng para sepuh nu ngagaduhan murangkalih nu hirup di jaman kiwari di tanah Sunda. Hatur nuhun. ( Hapunten bilih aya kaluputan kalepatan dina seratan ieu, saur barudak ayeuna mah, “peace, ah!!”)

Penulis: Ceu Dede

Iklan